۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
تدوین شماره 32 نشریه آ.ب.پ
تدوین شماره 27 تا 32 نشریه آ.ب.پ

تدوین شماره 27 تا 32 نشریه آ.ب.پ

سند درمان استان کرمان تا سال 1404 تدوین شد
فعال سازی فرم ارسال پیشنهادات
تدوین شماره 17،18 و 19 نشریه آب پ
تدوین شماره15و 16نشریه آ.ب.پ
برگزاری جلسه اجرایی نمودن سند درمان استان کرمان
برگزاری دومین جلسه مشترک دانشگاه کرمان با دانشگاهه
برگزاری جلسه تحلیل آمارهای سازمان پزشکی قانونی است
برگزاری جلسه مشترک دانشگاه کرمان با دانشگاههای علو
تدوین شماره13و 14نشریه آ.ب.پ