۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

 ارتقا کیفیت هتلینگ بیمارستانها

جلسه چالش های ارزیابی کیفیت خدمات phc

 

بررسی تجربه پیاده سازی بسته ماندگار پزشکان در مناطق محروم

چالش های اجرای طرح پزشک مقیم در بیمارستانهای آموزشی و غیرآموزشی

چالش های اجرای طرح پزشک مقیم

ارتقا کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت