۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

سرکارخانم دکتر سمیه نوری حکمت
دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
استادیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان

مسئولیت: رئیس هیئت اندیشه ورزی دانشگاه

 


سرکار خانم سمیرا عمادی
کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
کارشناس ارشد مدیریت دولتی

مسئولیت: کارشناس هیئت اندیشه ورزی