۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

شماره

عنوان

شماره

عنوان

شماره

عنوان

پیش شماره

ساختار و عملکرد اتاق فکر در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

15 

مدیریت تعارض (1)

30

ماموریت ویژه: توسعه دانش مرتبط با علوم سلامت در بلایا

1

انواع جلسه

 16

مدیریت تعارض (2)

31

ماموریت ویژه: توسعه مطالعات حیوانی در علوم پزشکی

2

سازماندهی جلسات

17

مدیریت بر هوش های پرورش یافته

32

ماموریت ویژه: توسعه مطالعات اعتیاد شناسی

3

فن شش کلاه تفکر

 18

اخلاق و مدیریت

33

تجربه دانشگاههای جهان در مواجهه با ویروس کرونا

4

نظام آراستگی محیط کار با استفاده از فن 5 ت

 19

 قرارداد روانی

34

فرصت ها و تهدیدهای تفاهم نامه 25 ساله ایران و چین (با نگاه بخش سلامت)

5

سهل انگاری سازمانی

20

قوانین پارکینسون (1)

35

همگرایی علوم پزشکی و راهبردهایی برای گسترش آن

6

فرسودگی شغلی

21

 قوانین پارکینسون (2)

 

 

7

اشتیاق شغلی

22

 جلوه های مختلف بوروکراسی

 

 

8

اختلالات اسکلتی و عضلانی مرتبط با کار

23

اصول کار تیمی

 

 

9

رنگ در محیط کار

24

نقش های افراد در کار تیمی

 

 

10

مدیریت تغییر(1)

25

بوم کار تیمی

 

 

11

مدیریت تغییر (2)

26

مدیریت ناب

 

 

12

مدیریت تغییر (3)

27

ماموریت ویژه: توسعه دانش انفورماتیک بالینی

 

 

13

گروه فکری در سازمانها

28

ماموریت ویژه: توسعه دانش تله مدیسین

 

 

14

نقش رهبری در مدیریت دانشگاهها

29

ماموریت ویژه: توسعه دانش مدلسازی در سلامت