۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

 

1. شناسايي، توصيف و صورت‌بندي دقيق مسايل مورد نظر، ارزيابي مسايل جاري و مسايل در شرف ظهور و اراية ديدگاه‌هاي تحليل‌گرايانه در خصوص آن دسته از سياست‌هايي كه سياستگذاران  و برنامه ريزان دانشگاه و حوزه سلامت به آن نياز فوري دارند.

2. تبديل ايده‌هاي كلي و شكل‌نگرفته و پيشنهادهاي خام به سياست‌ها و برنامه‌هاي دقيق و قابل اجرا در عمل براي حوزه سلامت استان کرمان.

3. ايفاي نقش در بحث‌هاي مربوط به سياستگذاري و ارزيابي نقادانه سياست‌ها و برنامه‌هاي حوزه سلامت استان کرمان.

4. فراهم آوردن زمينه براي مبادلة سازندة اطلاعات و نظرات ميان چهره‌هاي اصلي مشاركت‌كننده حوزه سلامت استان و در صورت امكان ايجاد اجماع بين آنان و همچنين فعاليت در مقام تسهيل‌كننده تبادل اطلاعات و آراء ميان صاحب نظران.

5. شناسايي، گروه سازي و زمينه سازي تربيت نيروهاي صاحبنظر در قلمرو تحقيقات مربوط به سياستگذاري حوزه سلامت استان کرمان.

6. معرفي، تيم سازي و زمينه سازي عرضه نيروي كار ماهر به دولت‌مردان و سياستگذاران حوزه سلامت استان کرمان و مسئولين دانشگاه.

7. توضيح و تفسير سياست‌ها براي رسانه‌ها و افكار عمومي در حوزه سلامت استان.

8. انجام مطالعات تطبيقي و مرور تجربة كشورهاي توسعه يافته و ديگر استان هاي کشور و يافتن نقاط قوت و ضعف سياستهاي آنها در حوزه سلامت.

9. بومي‌سازي الگوهاي انديشه‌اي به دست آمده از ارزيابي‌ها و مطالعات تطبيقي (ممكن است اين الگوها در كشورهاي مختلف و با توجه به شرايط خاص اجتماعي و فرهنگي مفيد باشد؛ اما در كشور و استان ما باعث ضررهاي جبران‌ناپذيري شود).

10. انجام مطالعات آينده‌شناسي و آينده‌نگاري(Foresight ).