۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

ساختار اتاق فکر دانشگاه

بیشترین ارتباط اتاق فکر با ریاست دانشگاه بوده از این طریق تعامل این اتاق با سایر اجزای بدنه دانشگاه فراهم می گردد. مشاورین ریاست دانشگاه بنا به تشخیص رئیس دانشگاه از نیازهای مشورتی خود، از بین افراد صاحب دانش و تجربه و ایده، از درون و یا از بیرون از دانشگاه انتخاب می شوند. این خبرگان از طریق ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه و یا از طریق اتاق فکر، دیدگاه های خود را به بدنه اجرایی دانشگاه منتقل می کنند و حتی الامکان از درگیری مستقیم در امور اجرایی دانشگاه پرهیز می نمایند.  هیات امنا و هیات رئیسه دانشگاه، دو مرکز مهم تصمیم گیری و سیاستگذاری در دانشگاه های علوم پزشکی بوده و اتاق فکر تسهیلگر ارتباط بین مشاورین با این ارکان می باشد. مسائل شناسایی شده، ایده ها و راهکارها و برنامه های پیشنهادی مشاوران، توسط ریاست دانشگاه و یا مسئول اتاق فکر در جلسات هیات امنا و یا هیات رئیسه مطرح می شوند. ساختار اتاق فکر دانشگاه از 3 بخش اصلي تشکيل مي شود:

1.       کادر پشتيبان: این گروه نقش هماهنگ کننده در ارتباط مشاورین با بخشهای مختلف بدنه دانشگاه را عهده دار است و مشتمل بر مسئول و کارشناسان اتاق فکر مي باشد.

2.       شورای مشاوران: مشاوران بدنه فکري اتاق فکر را تشکيل مي دهند. اين مشاوران وظيفه مطالعه، گردآوري، تحليل و بررسي اطلاعات و نظرات مختلف و در نهايت توليد خروجي برای اتاق فکر را به عهده دارند. اين افراد انديشمنداني هستند که قدرت تحليلگري، سياست سازي و تصميم سازي دارند.

3.       هيات امنا: هیات امنا حلقه ارتباط تصميم سازي و تصميم گيري بوده و هيات رئيسه دانشگاه علوم پزشکي کرمان مي باشد.

رییس اتاق فکر، به پيشنهاد هيات امنا اتاق فکر و حکم رياست دانشگاه انتخاب مي گردد. اعضاي اتاق فکر عبارتند از:

1.       اعضاي پيوسته اتاق فکر به عنوان هسته مرکزي گروه مشاوران و صاحبنظران اتاق فکر حضور دارند. حکم اين اعضا به پيشنهاد رییس اتاق فکر و ابلاغ رياست دانشگاه علوم پزشکي، صادر مي گردد.

2.       اعضاي موقت که در کميته هاي مطالعاتي و پژوهشي در ساختار هاي موجود دانشگاه به ويژه معاونت پژوهشي ساماندهي مي گردند که نتايج خود را به شورای مشاوران ارائه مي دهند.

3.       اعضاي مدعو اتاق فکر که از خارج از دانشگاه و به صورت موردي از سوي شورای مشاوران براي موضوع خاصي سازماندهي مي گردند.


سلسله مراتب تصمیم گیری در دانشگاه های علوم پزشکی

اتاق فکر با تشکیل کارگروه های تخصصی و تشکیل جلسات هفتگی، مسائل و مشکلات حوزه های مختلف سازمانی را مورد بررسی قرار داده و با نشست های کارشناسی، اطلاعات فکری را دریافت می کند و در بانک اطلاعات فکر ذخیره می نماید. این بانک به اتاق فکر امکان می دهد که به صورت باز، با واقعیت ها مواجه شود و از خزانه فکر، مبادرت به فکرسازی کند، به نحوی که بتواند در بلند مدت کارگاه فکرسازی دایر نماید.

در طراحی ساختار سلسله مراتب تصمیم گیری در دانشگاه های علوم پزشکی، حداقل 4 سطح قابل تفکیک است. سطح اول عالی ترین سطح جهت دهی است. نهادهای خارج از دانشگاه علوم پزشکی که برای این دانشگاه اصول و سیاستهای کلی و جهت حرکت را تعیین می نمایند و نظارت بر عملکرد دانشگاه را بر عهده دارند، در این سطح قرار می گیرند. 

مشاوران ریاست دانشگاه و اتاق فکر در سطح سیاست سازی و تصمیم سازی قرارگرفته و وظیفه مسئله یابی، فکر سازی، تصمیم سازی، تدوین سیاستنامه و خوراک فکری برای مسئولین دانشگاه را بر عهده دارند.  ابزار اصلی تصمیم سازی در این سطح، انجام مطالعات گذشته پژوهی، تحلیل داده های روندهای جاری و آینده پژوهی، می باشد.

هیات رئیسه  دانشگاه، شورای دانشگاه، شورای آموزشی و شورای پژوهشی، همگی در سطح تصمیم گیری و سیاستگذاری قراردارند. نظر به اینکه عموماْ تصمیم گیری یک پدیده غیرسیستماتیک و همراه با درنظر گرفتن ملاحظات مختلف سازمانی است؛ شورای مشاوران و اتاق فکر تصمیم گیرنده نیستند بلکه تصمیم ساز ی نموده و تصمیم گیری را به مدیران و مسئولین اجرایی واگذار می نمایند. نهایتاً تصمیمات در حوزه اجرا، پیاده سازی می گردند و بازخورد آن از طریق معاونین دانشگاه و یا مدیران واحدها به اتاق فکر ارائه می شود