۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

چارچوب روابط اتاق فکر و مشاورین با سایر اجزای دانشگاه

بیشترین ارتباط اتاق فکر و شورای مشاوران در داخل دانشگاه با ریاست و در درجه بعدی با هیئت رئیسه دانشگاه می باشد. مشاورین از طریق بررسی عملکرد واحدهای صفی و یا دریافت سوال از معاونت های مختلف دانشگاه، اقدام به مسئله یابی به هماهنگی مدیران اجرایی می نمایند. مشاور عامل تحول و مربی سازمان برای طی مسیر تحول است اما مجری تغییرات و برنامه ها نیست. از آنجائیکه مشاورین از میان افراد متخصص برگزیده می شوند، انجام امور اجرایی جزء وظایف مشاورین نبوده و مشاورین به شناسایی مسائل، جمع آوری و تحلیل اطلاعات و تصمیم سازی برای مسئولین دانشگاه، می پردازند.

در شکل شماره 4، ساختار و چارچوب همکاری شورای مشاوران، اتاق فکر و ریاست دانشگاه ترسیم شده است. همچنین نحوه ارتباط هیات امنای دانشگاه با دبیرخانه هیات امنا و ریاست دانشگاه، بصورت تعاملات دوسویه مشخص شده است.

علاوه بر این، به ارتباط بین هیات امنا بعنوان یک نهاد تصمیم گیرنده و سیاستگذار در دانشگاه علوم پزشکی با حوزه مشاورین و اتاق فکر بعنوان یک حوزه تصمیم ساز، به تصویر کشیده شده است. طبق روابطی که در این ساختار تعریف شده است، مشاورین بیشترین تماس مستقیم را با ریاست و اتاق فکر دانشگاه دارند و از این طریق با بدنه اجرایی دانشگاه تعامل می کنندشکل شماره ۴- ساختار و چارچوب همکاری اتاق فکر و شورای مشاورین دانشگاه با سایر بخشهای دانشگاه